Пасати – Пасат — Вікіпедія

Опубликовано

Пасат — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Мапа атлантичних вітрів

Паса́т — вітер, що дме між тропіками цілий рік, в північній півкулі з північно-східного, в південній — з південно-східного напряму, відділяючись один від одного безвітряною смугою. На океанах пасати дмуть з найбільшою правильністю; на материках і на прилеглих до останніх морях напрям їх частково видозмінюється під впливом місцевих умов. У Індійському океані, унаслідок конфігурації берегового материка, пасати абсолютно міняють свій характер і перетворюються на мусони.

Унаслідок дії сонячних променів в екваторіальній смузі нижні шари атмосфери, сильніше нагріваючись, підіймаються вгору і прямують у напрямку до полюсів, тоді як внизу підходять нові холодніші потоки повітря з півночі і з півдня; унаслідок добового обертання Землі згідно з силою Коріоліса цей рух повітря приймає в північній півкулі північно-східний напрям (північно-східний пасат), а в південній півкулі — південно-східний напрям (південно-східний пасат). Чим ближче будь-яка точка земної кулі лежить до полюса, тим менший круг вона описує в добу, і отже, тим меншої швидкості набуває; таким чином, повітряні маси, що течуть з вищих широт, мають меншу швидкість, ніж точки земної поверхні на екваторіальній смузі, що обертаються із заходу на схід, тому повинні відставати від них і, отже, давати течію зі сходу на захід. У малих широтах, близько до екватора, різниця в швидкостях для одного градуса дуже незначна, оскільки меридіанні кола стають майже взаємно паралельними, і тому в смузі між 10° пн.ш. і 10° пд.ш. шари повітряні потоки, що притікають, набувають швидкості точок земною поверхнею, стикаючись із нею; внаслідок цього поблизу екватора північно-східний пасат приймає знову майже північний напрям, а південно-східний пасат майже південний і, взаємно зустрічаючись, вони дають смугу безвітря. У смузі пасатів між 30° пн.ш. і 30° пд.ш. у кожній півкулі дмуть два пасатні вітри: у північній півкулі внизу північно-східний, вгорі південно-західний, у південній внизу — південно-східний, вгорі північно-західний. Верхня течія називається антипасат, протипасат, або верхній пасат. За 30° північної і південної широт верхні шари повітря, що йдуть від екватора, опускаються до поверхні землі і правильність екваторіальної та полярної течій припиняється. З полярної межі пасату (30°) частина повітряної маси повертається до екватора як нижній пасат, а інша частина тече у вищі широти і сприймається у північній півкулі як південно-західний або західний вітер, а в південній — як північно-західний або західний вітер.

uk.wikipedia.org

Пассаты - это... Что такое Пассаты?

Карта ветров над Атлантикой.

Пасса́т — ветер, дующий между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-восточного, в Южном — с юго-восточного направления, отделяясь друг от друга безветренной полосой. На океанах пассаты дуют с наибольшей правильностью; на материках и на прилежащих к последним морях направление их отчасти видоизменяется под влиянием местных условий. В Индийском океане, вследствие конфигурации берегового материка, пассаты совершенно меняют свой характер и превращаются в муссоны.

Происхождение Пассатов

Вследствие действия солнечных лучей в экваториальной полосе нижние слои атмосферы, сильнее нагреваясь, поднимаются вверх и стремятся по направлению к полюсам, между тем как внизу приходят новые более холодные потоки воздуха с севера и с юга; вследствие суточного вращения Земли согласно силе Кориолиса эти течения воздуха принимают в Северном полушарии направление в сторону северо-востока (северо-восточный пассат), а в Южном полушарии — направление на юго-восток (юго-восточный пассат). Чем ближе какая-либо точка земного шара лежит к полюсу, тем меньший круг она описывает в сутки, и следовательно, тем меньшую скорость приобретает; таким образом, текущие из более высоких широт воздушные массы, обладая меньшей скоростью, чем точки земной поверхности на экваториальной полосе, вращающиеся с запада на восток, должны отставать от них и, следовательно, давать течение с востока на запад. В малых широтах, близко от экватора, разность в скоростях для одного градуса очень незначительна, так как меридианные круги становятся почти взаимно параллельными, и потому в полосе между 10° с.ш. и 10° ю.ш. притекающие слои воздуха, соприкасаясь с земной поверхностью, приобретают скорость точек последней; вследствие этого вблизи экватора северо-восточный пассат принимает опять почти северное направление, а юго-восточный пассат почти южное и, взаимно встречаясь, дают полосу безветрия. В полосе пассатов между 30° с.ш. и 30° ю.ш. в каждом полушарии дуют два пассатных ветра: в Северном полушарии внизу северо-восточный, вверху юго-западный, в Южном внизу — юго-восточный, вверху северо-западный. Верхнее течение называется

антипассат, противопассат, или верхний пассат. За 30° северной и ю.ш. верхние, идущие от экватора, слои воздуха опускаются к поверхности земли и правильность экваториального и полярного течений прекращается. С полярной границы пассата (30°) часть воздушной массы возвращается к экватору как нижний пассат, а другая часть течет в более высокие широты и является в Северном полушарии как юго-западный или западный ветер, а в Южном — как северо-западный или западный ветер.

Исторический ракурс

Нижние пассаты между тропиками; на Атлантическом и Тихом океанах, были известны ещё морякам древности. Спутники Колумба были сильно встревожены этими ветрами, уносившими их безостановочно на запад. Правильное объяснение происхождения пассата впервые дал Гадли (1735). Полоса безветрия передвигается на север или юг, смотря по состоянию солнца на экваторе; таким же образом меняются границы области пассатов как на севере, так и на юге в разные времена года. В Атлантическом океане северо-восточный пассат дует зимой и весной между 5° и 27° с.ш., а летом и осенью между 10° и 30° с.ш.. Юго-восточный пассат зимой и весной достигает 2° с. ш., а летом и осенью 3° с. ш., переходя таким образом через экватор и превращаясь постепенно в южный и в юго-западный ветер. Область безветрия между пассатами в Атлантическом океане лежит севернее экватора и в декабре и январе имеет 150 морских миль в ширину, а в сентябре 550 миль. В Тихом океане экваториальные границы области пассатов менее изменчивы, чем в Атлантическом; северо-восточный пассат в Тихом океане достигает только 25° с. ш., а в Атлантическом 28° с. ш. Вообще юго-восточный пассат сильнее северо-восточного: он не встречает никаких препятствий на обширных водных пространствах, и этим объясняется то, что он заходит в северное полушарие.

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Пасати, райони їх поширення та погода в них

Пасати - це стійкі східні вітри помірної швидкості в повернутих до екватора частинах субтропічних антициклонів.

Субтропічні антициклони витягнуті по широті. Тому на їх повернутій до екватора периферії ізобари проходять паралельно широтним колам, і відповідно, пасати над рівнем тертя мають східний напрям. Загалом меридіональні складові в пасатному потоці менші порівняно із східною складовою. В шарах, близьких до земної поверхні, де діє сила тертя, вітер відхиляється від ізобар на деякий кут в бік низького тиску. Це означає, що на південній периферії субтропічного антициклону в північній півкулі біля земної поверхні спостерігаються північно-східні вітри замість східних. Аналогічно, на північній периферії субтропічного антициклону в південній півкулі біля земної поверхні спостерігаються південно-східні вітри. Інакше кажучи, внаслідок тертя пасати отримують додаткові складові, направлені до екватора.

Пасати північної півкулі часто називають через це північно-східними, а пасати південної півкулі - південно-східними. Однак, потрібно пам'ятати, що ці напрямки пасатів характерні тільки біля земної поверхні, і лише там, де ізобари субтропічного антициклону витягнуті по широті.

В нижньому шарі пасатів повітря внаслідок впливу тертя рухається зі складовою, направленою до екватора. На східній периферії кожного субтропічного антициклона ця складова, що направлена до екватора, значно посилюється вже незалежно від тертя. Тому, зміщуючись на більш теплу поверхню моря, пасатна течія в нижніх шарах приймає нестійку стратифікацію. Встановлюються великі вертикальні градієнти температури, які які часто перевищують суходіабатичний градієнт в нижніх сотнях метрів, і розвивається пожвавлення конвекції зі швидкостями висхідних потоків 2,5-4,0 м/с з утворенням купчастих хмар. Але конвекція не досягає значних висот. Вже на висотах 1200-2000 м в області пасатів спостерігається затримуючий шар товщиною в декілька сотень метрів, з інверсією температури або, по крайній мірі, із зменшенням вертикального градієнту температури. Ця пасатна інверсія утворюється під впливом нисхідного руху повітря, характерного для всякого добре розвинутого антициклону не лише в тропіках. Інверсія і затримує розвиток конвекції на порівняно низькому рівні. Хмари не мають великого вертикального розвитку, нерідко мають характер шарувато-купчастих і не досягають твердої фази, яка в тропіках лежить на висоті понад 5 км. Тому з хмар не випадають опади, або випадають незначні, короткочасні малокрапельні дощі, обумовлені злиттям крапель, без твердої фази.

www.geograf.com.ua

пасати - перевод - Украинский-Русский Словарь

uk Коли я була в Хантінгтонському ботанічному саду в Сан-Маріно, шт. Каліфорнія, США, то помітила, що величезні вентилятори на експозиції створювали постійні пасати, які зміцнюють тропічні дерева, даючи їм здатність вистояти під час можливих ураганів.

LDSru Ты в порядке?

uk Історик Джеймс Волвен написав: «Налаштовуючи вітрила своїх невільничих суден у бік, куди віють пасати,— до Нового Світу, сотні цих людей, європейців і американців, вихваляли Господа за його благословення та дякували за прибуткові й безпечні подорожі в Африку».

jw2019ru И мне нравится этот пес

uk А на невеликій висоті повітряні течії, які називають пасатами, дмуть назад, у західному напрямку, в сторону Індонезії. Так коло замикається.

jw2019ru Извините, синьорина, я друг Бубе, Лидори

uk Тут дмуть теплі пасати з-над Карибського моря.

jw2019ru К моему приезду Сэм и Хайде подготовили комедию, но в ней я увидел заговор, и это меня взбесило

uk У стародавні часи велике багатство випало на долю цієї частини світу через чудасію природи — пасати Індійського океану, що утворюються завдяки південній береговій смузі Аравії.

jw2019ru Да, конечно, они не должны

uk Гавайські острови викликають в уяві картини тропічного раю, сонячних пляжів та пасатів, що несуть духмяні пахощі.

jw2019ru Вы так классно выглядите

uk Слабкі пасати дозволяють теплим водам повертатися на схід і не допускати на поверхню холодніші води.

jw2019ru Я буду стремиться прислушиваться к тебе чаще, и меньше с тобой ссориться

uk Завдяки холодному південноатлантичному пасату й океанічній течії на острові панує загалом м’який та приємний клімат.

jw2019ru
А как мы узнаем когда это наступление будет?

uk ▪ «Пасати (постійні вітри над Тихим океаном) протягом років нагнали докупи масу сміття».

jw2019ru Завершающий удар!

uk Як пасати впливають на температуру поверхневих вод у тропічних широтах Тихого океану?

jw2019ru Хлои, это не хорошо

uk Слабкі пасати.

jw2019ru Послушайте, человек по имени Винсент...-Макс

uk Сильні пасати.

jw2019ru Бросим жребий

uk Господь посилає нам щоденні “пасати” або дозволяє нам відчувати їхній вплив у вигляді проблем та протистояння, аби зміцнити наше коріння і зробити нас більш гнучкими.

LDSru Спасибо, шеф.Скажите мне, если понадобится еще что- нибудь

uk Гавайські острови викликають в уяві тропічний рай, сонячні пляжі та напоєні пахощами пасати.

jw2019ru Я надеюсь во время принятия решений он будет приносить удачу

uk Завдяки постійним вітрам з океану і північно-східним пасатам умови життя в цій місцевості терпимі, а туристи можуть милуватися чарівними краєвидами та мальовничими узбережжями.

jw2019ru Мы не пели и не одевались в черное

uk Отже, тимчасом як прохолодні пасати надимають вітрила, а під кілем плескотять прозорі хвилі, мореплавці лежать знесилені від цинги.

jw2019ru Это я, читаю твои мысли

uk Гайана розташована поблизу екватора, однак клімат тут лагідний завдяки постійним пасатам, які дмуть з Атлантичного океану.

jw2019ru Они обезглавили моего мужа

ru.glosbe.com

это что такое? :: SYL.ru

Поток воздуха - довольно изменчивое явление в мире природы. Ветер может стихнуть или подуть с новой силой, а также изменить свое первоначальное направление. Но существуют ветры, которые всегда имеют одно направление, меняют его довольно редко. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое пассаты и муссоны, какова их активность и возникновение.

пассаты это

Виды ветров

Ветром называют воздушный поток, который перемещается над землей в горизонтальном направлении. Это природное явление возникает из-за разницы атмосферного давления. Воздушные потоки всегда возникают в зоне повышенного давления, а оттуда направляются в область его понижения.

определение слова пассаты

Когда земной шар вращается, происходит смена направления ветров. Поэтому на севере воздушные потоки уклоняются в правую сторону, а на южном полушарии в левую. Возможно также произвольное возникновение ветра, когда меняется погода.

Специалисты в области метеорологии выделяют и постоянные ветры, не меняющие направления практически никогда. К наиболее важным из них относятся бриз, муссоны и пассаты.

Пассаты

Пассаты - это устойчивые ветры, возникающие в результате перепадов атмосферного давления в двух полушариях и на экваторе. Но, что интересно, они образуются лишь в тропической области.

Кроме того, пассаты - это отклоняющиеся из-за вращения земного шара ветры. На северном полушарии их потоки направляются на юго-запад с северо-востока, а на юге происходит обратное отклонение - с юго-востока на северо-запад.

пассаты ветры дующие

Стоит отметить, что определение слова "пассаты" одинаково во всех энциклопедиях. Это стабильные по влажности и температуре ветры, которые являются основным фактором формирования климата в той или иной области.

Из вышеизложенного стало ясно, что такое пассаты. Но каково же их происхождение?

Что значит слово "пассаты"

В любом толковом словаре ветреность характеризуется как переменчивость и непостоянство. Но пассаты - это нечто, разбивающее данное утверждение.

Древним мореплавателям был известен факт их положительного воздействия. У таких ветров, как пассаты, это влияние выражалось в том, что, по приметам, ровное дуновение означало благополучный исход всего морского путешествия. Ведь воздушные потоки подталкивали корабли в нужном направлении.

Испанские путешественники дали таким ветрам особенное название, которое звучало так «viento de pasade» – это нечто, благоприятно воздействующее на перемещение. Немецкие и голландские мореплаватели также включили термин "пасадэ".

В русском языке слово "пассаты" появилось благодаря Петру Первому. Стоит отметить, что подобные природные явления не характерны для нашей страны, чаще всего они встречаются в тропических зонах. Находясь далеко от экваториальной зоны, пассаты слабеют и могут распространяться лишь на открытом пространстве над водной гладью. Но и в данном случае сила пассатов не превышает 3 или 4 баллов. Вблизи суши пассаты плавно перерастают или трансформируются в муссоны.

Происхождение пассатов

Климатические и погодные условия в определенной местности оказывают особое влияние на процесс формирования ветра. В некоторых уголках нашей планеты подобное воздействие является результатом образования специфического местного циклонного ветра. Подобные воздушные массы, наряду с постоянными, играют важную роль в процессе циркуляции, а также формируют климатические условия в определенных зонах и областях Земли.

На земном шаре солнечные лучи прогревают больше всего экватор и ближайшие зоны к нему, поэтому воздух там всегда имеет высокую температуру. По этой причине в близлежащей к экватору местности восходящий поток воздуха стабилен.

пассаты-это устойчивые ветры

Из северного и южного поясов устремляются холодные воздушные массы к тому месту, где воздух поднимается. Инерционная сила вращения помогает воздушным массам немного отклоняться в сторону, а не двигаться лишь прямо по заданной траектории. Поэтому пассаты - ветры, дующие с небольшим отклонением в сторону.

Холодный воздух, поднимаясь, продолжает остывать еще больше, что приводит к его постепенному опусканию вниз, но воздушный отток направляет его обратно и здесь срабатывает закон Кориолиса. Тогда возникают верхние пассаты (это явление также называется противопассатами).

Муссоны

Что такое муссоны? И пассаты в географии, и муссоны - это ветры, которые различаются несколькими особенностями. Муссоны появляются в результате перепадов давления, возникающих из-за температурной разницы. Главная особенность этих ветров заключается в том, что они имеют противоположное направление в любое время года. Муссоны дуют либо с воды на сушу, либо наоборот.

В зимнее время года над водой воздух теплее, чем над землей, а давление ниже, поэтому потоки направлены на море. Летом происходит обратный процесс. Осадки возникают из-за того, что ветры дуют с моря на сушу.

что такое муссоны и пассаты в географии

В тропиках активность муссонов достаточна высока. Примером может служить Индия, где горы помогают остановить влажные ветры. Именно поэтому Бирма, Северная Индия и Непал страдают от большого количества осадков. Кроме того, в Индии практически всегда преобладает влажное лето.

Происхождение муссонов

Своим появлением муссоны обязаны годовому циклу распределения атмосферного давления. В жаркий период земля прогревается быстрее, чем вода, а тепло проникает в нижний слой атмосферы. Нагретые воздушные массы устремляются вверх, а над землей возникает зона низкого давления.

Воздушный карман заполняется холодным воздухом, который распределен над водной поверхностью. Ветры, перемещающиеся с воды на сушу, приносят осадки. В отличие от муссонов, пассаты это сделать не могут.

Влияние ветровой активности

Под интерес специалистов попадает не сам ветер, а причины, которые могут его вызвать, и места, где наблюдается его выраженная активность. Муссоны и пассаты - это ветры тропических зон. Причем пассаты могут дуть весь год из одного полушария в другое и наоборот, а вот муссоны считаются сезонными ветрами, которые в разное время года имеют разное направление. Зачастую это характерно для Индийского океана.

Описанные ветры оказывают большое влияние на климат. К примеру, Индокитай страдает от сухой погоды в летний период из-за северо-восточных воздушных потоков. Образ жизни населения тех стран зависит только от смены сезона, каждый из которых приносит свои природные явления. Исходя из климатических условий, люди определяют, когда начинать сельскохозяйственные работы и когда их можно заканчивать.

что такое пассаты

Кроме того, влияние пассатов и муссонов было известно еще древним мореплавателям. Эти воздушные массы помогали им совершать исторические путешествия по морям и океанам.

www.syl.ru

Пассаты - это... Что такое Пассаты?

        воздушные течения в тропических широтах океанов, сравнительно устойчивые в течение всего года. Являются частью общей циркуляции атмосферы (См. Циркуляция атмосферы). Общее направление П.— с В. на З. В нижней части тропосферы (на высоте 1—2 км) его дополняют меридиональные составляющие, направленные преимущественно к экватору; в результате в Северном полушарии П. чаще всего являются северо-восточными ветрами, а в Южном — юго-восточными. П. тесно связаны с субтропическими океаническими антициклонами (дуют по обращенным к экватору перифериям этих антициклонов). Над материками в тропиках, где режим ветра более изменчив, П. выражены менее определенно, а в ряде районов заменяются муссонами (См. Муссоны).          В Северном полушарии П. охватывают 11% всей поверхности океанов, а в Южном — 20%; при этом устойчивость их направления в некоторых районах океанов достигает 90% за год. Таким образом, П. являются наиболее обширными и устойчивыми воздушными течениями в системе общей циркуляции атмосферы. П. имеют обычно умеренные скорости (5—8 м/сек, иногда до 15 м/сек). Мощность П. (по высоте) составляет несколько км, возрастая в направлении от субтропиков к экватору. Выше в основном преобладает западный перенос воздуха, свойственный общей циркуляции в верхней тропосфере и нижней стратосфере над всем земным шаром. Этот перенос над П. традиционно называется антипассатами (См. Антипассаты). Вблизи экватора, особенно летом, преобладающее восточное направление переноса воздуха сохраняется в нижней стратосфере до больших высот.

         П. и антипассаты образуют циркуляционную систему между экватором и субтропиками. Воздух П. испытывает восходящее движение в экваториальном поясе, частично возвращается в потоке антипассата в субтропики, там снижается и вновь движется к низким широтам. Однако пассатная циркуляция не замкнута. П. постоянно пополняются вторжениями более холодных воздушных масс из умеренных широт, в то же время часть воздуха пассатов уходит в умеренные широты по западным перифериям субтропических антициклонов.

         У поверхности океанов воздух П., текущий в более низкие широты, почти всегда холоднее воды. Поэтому он нагревается снизу, вследствие чего в нём возникает устойчивая температурная Стратификация атмосферы и развивается конвекция с кучевыми облаками. Но обычные на высоте 1—2 км антициклональные инверсии температуры ограничивают развитие облаков только нижним слоем тропосферы. Осадки из облаков, как правило, не выпадают и погода в областях развития пассатов сухая (за исключением гористых побережий, где воздух П. поднимается по крутым склонам, что способствует выпадению дождей). На материках областям П. соответствуют тропические пустыни. Однако в зоне, пограничной между П. Северного и Южного полушарий (Внутритропическая зона конвергенции), интенсивность и высота проникновения конвекции резко возрастает; возникают обширные облачные скопления, простирающиеся до больших высот, из которых выпадают обильные ливневые осадки. На суше этой зоне обычно соответствует зона влажных субэкваториальных и экваториальных лесов. В условиях значительного перемещения внутритропической зоны конвергенции в течение года пассатная циркуляция воздушных масс замещается муссонной, которая особенно развита в бассейне Индийского океана.

         П. известны европейцам со времени 1-й экспедиции Х. Колумба (1492—93), участники которой были поражены устойчивостью северо-восточных ветров, уносивших их каравеллы от берегов Европы через тропические районы Атлантики. Учёт П. имел большое значение для судоходства в эпоху парусного мореплавания.

         Лит.: Хромов С. П., Основы синоптической метеорологии, Л., 1948; Риль Г., Тропическая метеорология, пер. с англ., М., 1963.

         С. П. Хромов.

dic.academic.ru

Пасати — Википедија, слободна енциклопедија

Пасати (шпански pasar = проћи, прелазити; јер су ти ветрови били повољни за пловидбу једрилица из Европе у Америку) су ветрови који настају тако што од појасева високог ваздушног притиска између 20° и 40° северне и јужне географске ширине, који су правилно развијени само изнад океана и то много изразитије на јужној полулопти, ваздушне масе струје са обе стране према полутарском појасу ниског притиска. На северној полукугли се јављају као североисточни и источни ветар, а на јужној полукугли као југоисточни и источни ветар.

Пасати имају више меридијански правац дувања на источним странама океана, док је при западним странама правац више упореднички, нарочито у летњој половини године одговарајуће земљине полукугле. То важи и за цео Тихи океан и за јужни део Индијског океана. Тај систем ветрова је знатно преиначен у близини великих континената, нарочито у јужној Азији, услед великих годишњих колебања температуре и ваздушног притиска, као и непосредног додира са Индијским океаном, па је овде развијен систем монсунских ветрова. Главно обележје пасатских ветрова је њихова постојаност и у правцу и у јачини. Ветар у тим крајевима дува данима, недељама, па и месецима готово из истог правца и истом брзином. Поремећаји су веома ретки у средишним деловима пасатских појасева.

Средња брзина пасата у његовим средишним деловима износи од 6 - 9 m/s, али је неким месецима мања. Иначе, брзина пасатских ветрова се смањује са ближењем термичком екватору, тј. појасу полутарских тишина. Пасати имају највећу јачину у пролећу одговарајуће земљине полукугле, а најмању у супротном годишњем добу - у јесен. Пасати су, поред тога, сразмерно суви и прохладни при ведром времену. Немају никакву тежњу за узлазним кретањем, па по томе ни за образовање облака и падавина. Али све то наступи чим се испречи неко бреговито острво или копно. Ово присиљено узлазно кретање, и до сразмерно незнатне висине, условљава довољно снижење температуре да би дошло до кондезовања водене паре и до трајне и обилне падавине, при бреговитим обалама, која се по томе зове орографска киша.

Пасати су обично јачи у пролеће него у јесен, па стога доносе у том времену обилније кише. Најчешће типичне, пасатске орографске кише се јављају на Хавајским острвима, али и на Великим и Малим Антилима, Зеленортским острвима, Мадагаскару и Острву свете Јелене.

Висина до које се осећају пасатски ветрови врло је променљива. Североисточни пасат на Атлантском океану обично влада до нешто веће висине од 900 метара, али по непосредним посматрањима, понекад достиже висину и до 4000 метара. Треба такође споменути да појас пасатских ветрова заузима више од половине земљине површине, али су они поремећени на највећем делу свога простора у близини континената.

sr.wikipedia.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о